Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Thương con hoài vọng mộng thành công,
Đổi lại cầm canh giả dạ đồng.
Dạy-dỗ, la rầy mang oán hận,
Hiểu cha bao kẻ biết cho lòng? ....

Hits: 5507 URL: http://lmstflorida.com/?1001