Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Thương nhớ đầy vơi mắt lệ nhòa
Dậm đường ly biệt mãi chia xa
Âm dương đôi ngả buồn ngăn cách
Phụ tử tình thâm vẫn thiết tha ....

Hits: 3305 URL: http://lmstflorida.com/?1004