Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Vận nước đổi thay phải bỏ đây
Kém may ngoài biển lõa lồ bày
Phình thây, hôi thúi, mồi dâng cá,
Rã xác, đau thương, gió tiễn mây ....

Hits: 3532 URL: http://lmstflorida.com/?1023