Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Lời hay góp lại, in thành tập,
Ý đẹp tung ra, gởi gió mây.
Khuyên kẻ hung tàn mau cải đổi
Dạy người ăn trái nhớ rào cây ....

Hits: 3295 URL: http://lmstflorida.com/?1030