Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Rạt rạt sóng cồn che mặt nước
Ào ào gió thổi mởn rừng cây.
Nửa về, nửa ở lòng không nỡ
Ngán nỗi trời chiều bóng xế tây......

Hits: 3753 URL: http://lmstflorida.com/?1035