Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Chúc cho Loan - Phụng kết duyên lành,
Mừng Yến tìm đường hợp với Oanh.
Kim, chỉ chưa quên khi má thắm,
Loan, nghề vẫn giữ lúc mày xanh ......

Hits: 2858 URL: http://lmstflorida.com/?1043