Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Thôn xóm điêu tàn, tình người xa vắng
Xuân Lộc mãi còn là nơi chốn bình yên (?)
Mỗi chiều về Anh ra đứng ven biên,
Nhìn đèo Cù Mông chia lằn ranh Bình - Phú ....

Hits: 2954 URL: http://lmstflorida.com/?1049