Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Gió lùa nhè nhẹ những triền xanh,
Nồng ấm yêu thương chuyện suốt canh.
Mắt biếc đậm tình màu luyến nhớ,
Huyền cầm êm ả mái lều tranh.

Hits: 3006 URL: http://lmstflorida.com/?1066