Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...)

Đi bên ngoài sóng đời dọc ngang
Đi bên ngoài phù phiếm hư danh
Mình sẽ nhẹ nhàng như chiếc lá
Cõi hai ta cứ mãi thênh thang .....

Hits: 4143 URL: http://lmstflorida.com/?1071