Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Trải bao năm tháng bôn ba
Tướng mà buông súng chết già nhục không?
Trăm năm bia đá thì mòn
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ ....
SINH VI TƯỚNG TỬ VI THẦN
Di ngôn của Danh Tướng Nguyễn Khoa Nam

Hits: 4276 URL: http://lmstflorida.com/?1075