Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Bể khổ thoát trần du Cực Lạc,
Luân hồi chuyển kiếp sống khoan thai.
Đường mây chín bậc cung nghinh sẵn,
Một bước Non Bồng há chẳng hay? ....

Hits: 2929 URL: http://lmstflorida.com/?1085