Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Đêm thánh vô cùng!... vô cùng thương nhớ:
Giáo đường xưa bên thôn nhỏ quê nhà
Quỳ cạnh Chúa em dâng lời khẩn nguyện
Xin tình mình trong tình Chúa bao la .....

Hits: 3217 URL: http://lmstflorida.com/?1101