Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

"Em ở bên kia xa thật xa"
Vần thơ ta viết bay qua nghìn trùng
Cầu mong trong cõi vô cùng
Đời em bóng mát đổ dài bên sông ....

Hits: 3022 URL: http://lmstflorida.com/?1110