Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...)

Lòng Mẹ thương con to tựa biển,
Công ơn của Mẹ lớn bằng non.
Con chưa có một lần đền đáp,
Thì Mẹ lìa xa, Mẹ chẳng còn ....

Hits: 3427 URL: http://lmstflorida.com/?1115