Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Dưới chế độ Cộng Sản, người phụ nữ Việt Nam ăn cơm với nước muối, biến nước muối thành dòng sữa để nuôi con ....
Trần Minh Hải 29-06-83 Trại Nam Hà, Hà Nam Ninh.
(Thi Phẩm Hoa Xương Rồng)

Hits: 3624 URL: http://lmstflorida.com/?1130