Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Hoa Lan vẫn nở dưới trời Đà Lạt
Nhưng bông nào nở cho anh,
Nhà Văn, Người Chiến Đấu,
Mang chính sự sống của mình
Đốt đuốc cho mọi người
Tự Lực đi lên ....

Hits: 3108 URL: http://lmstflorida.com/?1137