Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Cha chẳng đòi con chuyện báo đền
Chỉ mong con trẻ "được làm nên"
Trai thời giữ trọn lòng trung nghĩa
Gái tấm kiên trinh gắng vững bền! ....

Hits: 3463 URL: http://lmstflorida.com/?1145