Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Trăng vàng bên suối hò hẹn với nhau
Muôn vì sao sáng nhìn anh với em!
Đêm dài hai đứa tình tự với nhau
Bên hàng dương liểu đầu xanh thiết tha!

Hits: 3134 URL: http://lmstflorida.com/?115