Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Mấy chục năm, Ba về miền Thiên Cổ
Nhưng tâm con vẫn không ngớt nguyện cầu
Lá vàng rơi, về trên bến sông sâu
Còn đâu nữa, bóng cha già muôn thuở ....

Hits: 2987 URL: http://lmstflorida.com/?1151