Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Dặn con cố diệt tam bành
Tham sân si vốn ghi lòng đừng quên
Giữ gìn từng bước lục căn
Tránh cho duyên khởi lục trần dấy lên ....

Hits: 3401 URL: http://lmstflorida.com/?1156