Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Dễ ghét làm sao cái tiếng kèn
Như ong vỡ tổ lúc ngồi xem
Dơ chân đá gió - cho mày chết!
Nhấc cẳng lên trời - mẹ nó đen! ....

Hits: 11507 URL: http://lmstflorida.com/?1164