Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Nhà trước châu đầu chơi cá độ,
Vườn sau bỏ ngõ rước gian manh!
Thể thao biến thể thành canh bạc,
Như rượu ghiền...ly chú...chén anh!

Hits: 3110 URL: http://lmstflorida.com/?1173