Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Vùng chiến trận anh đi vào oanh liệt
Hồn Quang Trung, Thường Kiệt hận phân ranh
Lũ ngông cuồng oan nghiệt cút cho nhanh
Mai chém tướng đoạt thành bắc phạt .....

Hits: 3164 URL: http://lmstflorida.com/?1181