Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Chào vĩnh biệt... nghe đau hồn lữ thứ
Twin-Towers hình ảnh đã thân thương
Trong tình cảm của ta, người viễn xứ
Đến nơi này nương náu, nhận Quê Hương!

Hits: 3343 URL: http://lmstflorida.com/?1199