Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Chân du lối mộng, trời hiu quạnh,
Hồn lạc vườn mơ, cảnh lặng teo!
Thăm thẳm trời mây pha sắc nước,
Bâng khuâng tủi phận kiếp dâu bèo! ....

Hits: 3281 URL: http://lmstflorida.com/?1212