Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Đến Ha Oai, nước non hùng vĩ
Xa Rạch Gòi lòng dạ thắt teo!
Mang nặng trên vai tình cố lý,
Than ôi, ai hiểu phận trong bèo!

Hits: 4272 URL: http://lmstflorida.com/?1213