Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Quê hương cách trở mây giăng mắc,
Đất khách gian truân chí chẳng teo.
Vận nước xoay vần ai biết được,
Gió lên sẽ xóa cảnh dâu bèo. .....

Hits: 3002 URL: http://lmstflorida.com/?1214