Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Trời trong mây tạnh nước trong veo,
Tàu gỗ lênh đênh bé tẻo teo.
Cao vút chim bay xa nhỏ tí,
Trên đầu phản lực lướt cái vèo ....

Hits: 4449 URL: http://lmstflorida.com/?1215