Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Tiếng quốc kêu sầu dậy núi sông,
Hỡi người xa xứ có nghe không?
Giang sơn vừa nhú cờ Tàu đỏ,
Dân Việt liền khơi lửa Lạc Hồng! .....

Hits: 3257 URL: http://lmstflorida.com/?1222