Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Tạ ơn Cha Mẹ đã ban cho
Bản tánh thật thà, thích tự do ....
Tàn cuộc bể dâu còn sống sót
Tạ ơn Trời Đất, tạ ơn đò .....

Hits: 4338 URL: http://lmstflorida.com/?1238