Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Em lớn lên, trong dòng đời giải phóng.
Nước thanh bình, sao em phải sang sông???
Lỗi hẹn cùng anh, lệ sầu rơi ... đất khách!!!
Thân xác tiêu điều, ôi cố quốc mờ xa ....

Hits: 9086 URL: http://lmstflorida.com/?1285