Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Từ từ đi đến dây chuông
Giựt lần thứ nhứt nguyện cầu mẹ cha
.............................................
Giựt thêm tiếng cuối cho chồng
Mau mau hồi phục an lành đứng đi ....

Hits: 3220 URL: http://lmstflorida.com/?1293