Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Noi gương xưa, những anh hùng thuở trước,
Nên ngày nay mới có PHẠM THÀNH SƠN
Bằng trái tim nung nấu nỗi uất hờn,
Ngọn đuốc sáng PHẠM THÀNH SƠN bất diệt....

Hits: 3286 URL: http://lmstflorida.com/?1300