Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Một thoáng mơ thôi,
Một thoáng mơ trên dòng lịch sử.
Bảy Mươi Hai, Hè Đỏ Lửa vang danh,
Tái chiếm thành Quảng Trị ......

Hits: 3509 URL: http://lmstflorida.com/?1310