Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Bến ai thả mái buông thuyền,
Ẩn mình ẩn bóng đến miền đất xa.
Sau lưng bỏ lại sơn hà,
Tóc xanh chợt trắng như già bảy mươi ....

Hits: 3659 URL: http://lmstflorida.com/?1315