Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Ba sáu năm sau, sau ngày súng gãy
Anh vẫn ngồi để khóc tháng tư đen
Tháng tư nầy, tháng tư nữa dần quen
Quen kiếp sống, bỏ quên dần dân tộc .....

Hits: 4702 URL: http://lmstflorida.com/?1317