Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Chỉ còn vương lại khối tơ sầu
Giăng kín đời buồn nước cuốn sâu
Hạt bụi tình rơi vào mắt biếc
Để hồn chua xót đến ngày sau ...

Hits: 3467 URL: http://lmstflorida.com/?132