Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Tệ xá, phiên Ta đón bạn hiền,
Rêu phong rạn nét, cảnh thiên nhiên.
Tôi nay thất thập ngoài niên kỷ,
Bạn cũng trăng tròn bẩy bó nghiêng ....

Hits: 2775 URL: http://lmstflorida.com/?1389