Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Giấu sau đôi mắt ướt mênh mang
Là tấm thủy chung dạ đá vàng
Tình đầu lỡ làng thành dĩ vãng
Vẫn yêu dù chỉ nửa vầng trăng

Hits: 3016 URL: http://lmstflorida.com/?141