Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Theo thiển ý thì tất cả Chiến Sĩ VNCH vẫn còn tiếp tục tranh đấu, đều xứng đáng được phủ cờ.
Các anh vẫn còn đánh giặc với hình thức khác, không bằng súng đạn.
Vũ khí mạnh nhất của chúng ta là lòng dân "Dân muốn là trời muốn !"
Thulan

Hits: 9356 URL: http://lmstflorida.com/?1411