Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Nuôi con chưa kịp lớn
Thì nước mất nhà tan
Gạt lệ trong đau đớn
Mẹ con phải cách ngăn

Hits: 3791 URL: http://lmstflorida.com/?142