Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

(Họa bài thơ Vong Thân Thời Vị Lai
của Thi si Trần Minh Hiền.)

Dòng thời gian lặng lờ
Cứ hoài trôi đi mãi
Chợt giật mình ái ngại
Đời huyễn hóa phù hư ....

Hits: 4253 URL: http://lmstflorida.com/?1424