Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Sinh năm một chín bảy lăm,
Tôi chưa được biết mặt bố,
Người "tù cải tạo" xa xăm,
Ở nơi rừng sâu cách trở. ....

Hits: 3134 URL: http://lmstflorida.com/?1425