Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Mẹ Quan Âm địa đàng
Cho đời con hạnh phúc
Qua những thời hoạn nạn
Đến chân trời thênh thang ....

Hits: 5347 URL: http://lmstflorida.com/?1428