Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Thắng không kiêu ngạo, con ghi nhớ,
Bại chớ sờn lòng, Cha đở nương.
Ước nguyện con thành người hữu dụng,
Tình nhà nợ nước vẹn đôi đường ....

Hits: 3252 URL: http://lmstflorida.com/?1437