Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Người phu quét đường trong bóng tối
Đầu cúi gầm quơ chổi quạt nhanh
Sương rơi ướt áo mỏng manh
Đều đều dấn bước khắp thành phố đêm

Hits: 3904 URL: http://lmstflorida.com/?144