Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...)

Thưa Ba Mẹ, ngày Vu Lan vào hội
Con đến chùa cầu Đức Phật gia ân
Cầu chúng sinh muôn kiếp, hiện thân
Cầu Ba Mẹ trọn lành nơi nước Phật .....

Hits: 2831 URL: http://lmstflorida.com/?1452