Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Ví dầu tình bậu muốn thôi qua
Cứ việc chia tay chớ đổ là
Hoàn cảnh khiến xui nên bậu phải
Sang ngang giã biệt mối tình ta.......

Hits: 2845 URL: http://lmstflorida.com/?1465