Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...)

Chiều nay bên phiến đá
Mắt dõi ngóng chân trời
Giọt buồn rơi lã chã
Nhớ người biệt trùng khơi ....

Hits: 3434 URL: http://lmstflorida.com/?1470