Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Trời Cali ảm đạm
Sư tụng kinh nhập liệm
Anh nằm đó, im lìm
Nát lòng em - Anh ơi!
Bạn bè đọc Tâm Kinh
Bát Nhã Ba La Mật
Hồn anh về cõi Phật
Thương anh quá Thái ơi!....

Hits: 3224 URL: http://lmstflorida.com/?1474